Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ε.Π.Ι.Τ.Σ.)

Ο παρών Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Π.Ι.Τ.Σ. είναι εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και έρχεται να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες αυτού ώστε να υπηρετούνται, με βέλτιστο τρόπο, οι απαιτήσεις της οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων.

Οδηγός Χρηματοδότησης (PDF)