Εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στους τομείς της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.