Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο“ REBECCA – No 101097224”, κωδικός Ε.Π.Ι.Τ.Σ. 60047.

Σχετικό Έγγραφο